2021-11-15 21:54Nyheter

Automatiserad hämtning av laboratorievärden förbättrar datakvalitén

I projektet Från horisont till framtid arbetas det med att skapa optimala dataset som är både nationella och tillgängliga. Konkret så arbetar projektet med att öka kvalitén och täckningen av data i befintliga lösningar i syfte att stötta innovationers införanden och uppföljningar i vården. Målet är att skapa de bästa möjliga datasamlingarna - det kallar vi optimala dataset.

En av metoderna som projektet har arbetat fram är att automatiserat hämta data direkt från källan till befintliga system. Frågan som ställs är därmed:

Hur kan automatiserad hämtning av laboratorievärden förbättra kvalitén i befintliga system?

I projektet har nationella tjänster för data använts till att bevisa att det både ökar effektiviteten samt höjer kvalitén på data då den hämtas automatiserat direkt från källan. I projektet hämtades data direkt från laboratorier runt om i landet, i syfte att automatiserat föra in dessa i kvalitetsregister. Ett arbete som tidigare skedde helt manuellt vilket både var tidskrävande och dessutom ökade risken för manuella fel. 

Idag har Health Solutions arbetat fram en metod för uppkoppling av kvalitetregister (eller annan källa) till flera källor och hämta datan direkt via Nationella Tjänsteplattformen. På så vis kan data så som laboratorievärden men även journalposter överföras automatiserat och därmed skapa optimala dataset för uppföljning.


Om Health Solutions

Health Solutions är ett svenskt företag som arbetar med att hantera och förädla stora volymer av patient- och sjukvårdsgenererad hälsodata. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att ta fram verktyg som sorterar och visualiserar data i syfte att ge tillgång till rätt information vid rätt tillfälle, för att på så vis skapa bättre hälsa hos den viktigaste personen i informationskedjan, patienten. Slutprodukten kan vara beslutsstöd för vårdgivare, kvalitetsregister med realtidsdata och screeningverktyg eller andra skräddarsydda eHälso-lösningar. Våra produkter används över hela Norden såväl som internationellt. Health Solution har kontor i Stockholm och London. Besök oss gärna på www.healthsolutions.se